Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Ericsson: sterkere positie in 5G voor bedrijven
Aandelen Volgen De categorie volgen
25 SEP

Ericsson: sterkere positie in 5G voor bedrijven

25.9.2020
Rudy De Groodt – Senior Equity Specialist
Rudy De Groodt Senior Equity Specialist
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 25.9.2020 10:01
Gepubliceerd op 25.9.2020 11:07
De Zweedse netwerkproducent Ericsson neemt voor 1,1 miljard USD het Amerikaanse Cradlepoint over, een concern actief in draadloze netwerkoplossingen voor bedrijven.
Het al mooie groeipad voor de komende jaren wordt door deze strategische zet nog versterkt en dit zonder aantasting van de margedoelstellingen voor zowel 2020 als 2022. Door de recente correctie van de technologiesector in combinatie met een licht verhoogd koersdoel voor de komende 12 maanden van 110 tot 115 SEK per aandeel, springt het advies voor onze lange termijn favoriet binnen 5G van Houden naar Kopen. Een cruciale netwerkspeler niet alleen tijdens, maar ook na het Covid-19 tijdperk.

Dankzij stevige fundamentals blijft Ericsson onze favoriete Europese 5G play binnen het thema van “intelligente connectiviteit”. Daarbij zal iedereen en alles op een slimme manier met elkaar verbonden zijn. Hoewel de koers over de voorbije 3 jaar meer dan verdubbelde, vinden we de waardering nog steeds interessant. Zeker in het licht van de verwachte 5G-investeringsgolf en de nu versterkte positie voor 5G-bedrijfstoepassingen.

Door de recente correctie van de technologiesector in combinatie met een licht verhoogd koersdoel van 110 tot 115 SEK voor de komende 12 maanden, gaat het advies van Houden naar Kopen. Dit nieuwe en nog steeds conservatieve koersdoel is gebaseerd op 10x de operationele winst in 2022, het midden van de historische vork. Indien de groep de doelstellingen van 2022 realiseert (wat we verwachten), kan de koers nog heel wat hoger.

Tenslotte krijgt u er een reeks van potentiële katalysatoren quasi gratis bij:
 1. De verkoop van niet-kerndochter iConnectiv die mogelijk 2 miljard USD kan opbrengen plus een exit van de resterende mediabusiness;
 2. De heronderhandeling van belangrijke licentiecontracten met Apple en Samsung aan betere voorwaarden;
 3. Verdere winst van marktaandeel tegenover Nokia en vooral versus Huawei;
 4. Een succesvolle turnaround bij Digital Services in 2021;
 5. Forse dividendverhogingen en de opstart van een inkoopprogramma voor eigen aandelen;
 6. Mogelijke fusies en overnames rond het bedrijf zelf.
Belangrijkste risico’s zijn een trager dan verwachte opleving van de netwerkmarkt, verhoogde concurrentie, margedruk en negatieve impact van de wisselkoersen.
Bronnen: BNP Paribas Wealth Management, Thomson Reuters IBES, Morningstar, Exane
Bedrijf Evolutie van de aanbeveling tijdens de laatste 12 maanden Datum
Ericsson Van Hold naar Buy 22.09.2020
Van Buy naar Hold 16.07.2020

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in

Uw expert

Rudy De Groodt Senior Equity Specialist
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Trefwoorden: Aandelen
Deel:
Later lezen

Belangrijk Bericht

De divisie Private Banking van BNP Paribas Fortis nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te Warandeberg 3, 1000

Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702 (“BNP Paribas Fortis Private Banking”)*, is verantwoordelijk voor het opstellen en verspreiden van dit document.

Dit document is een marketing communicatie en wordt U uitsluitend verstrekt in het kader van een specifieke beleggingsdienst. Dit document vormt geen prospectus als bedoeld in de op het aanbieden of toelaten tot de handel van financiële instrumenten toepasselijke regels en bevat geen beleggingsadvies en kan niet worden opgevat als onderzoek op beleggingsgebied. De informatie in dit document is niet verkregen conform de wettelijke en reglementaire vereisten die het uitbrengen van objectief en onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied beoogt te waarborgen en BNP Paribas Fortis Private Banking is dan ook niet onderworpen is aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van dit document.

Informatie betreffende beleggingen kan op ieder ogenblik onderhevig zijn aan wijzigingen zonder verdere notificatie. Informatie met betrekking tot resultaten behaald in het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden en voorspellingen kunnen, onder geen beding, opgevat worden als een betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. Hoewel BNP Paribas Fortis Private Banking redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de informatie opgenomen in dit document juist, duidelijk en niet misleidend is, aanvaardt noch BNP Paribas Fortis Private Banking, noch de aan haar gelieerde vennootschappen, directeuren, adviseurs of werknemers, enige aansprakelijkheid voor enige onjuiste, onvolledige of ontbrekende informatie of voor enige directe of indirecte schade, verliezen, kosten, vorderingen, aansprakelijkheden of andere uitgaven die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik van of het zich beroepen op de in dit document vermelde informatie, tenzij in geval van opzet of grote nalatigheid. Een beslissing om te beleggen dient niet uitsluitend te worden gebaseerd op dit document en dient slechts te worden genomen na een zorgvuldige analyse van uw portefeuille alsmede na het inwinnen van alle nodige informatie en/of adviezen van professionele adviseurs (met inbegrip van fiscale adviseurs).

Dit document wordt u verstrekt ten persoonlijke titel en kan niet worden verstrekt aan derden.

De inhoud ervan is en dient vertrouwelijk te blijven. Iedere openbaarmaking, herproduceren, kopiëren, verspreiden en/of om het even welk ander gebruik van dit document is uitdrukkelijk verboden. Mocht u er niet de gewenste ontvanger van zijn, dan verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen met de verzender van het bericht en uw exemplaar te vernietigen. BNP Paribas Fortis heeft een beleid vastgelegd teneinde belangenconflicten te voorkomen en te vermijden. Persoonlijke beleggingstransacties van personen betrokken bij de redactie van dit document in het algemeen zijn onderworpen aan monitoring. Verder geldt specifiek het verbod om in financiële instrumenten of emittenten te beleggen waarover zij rapporteren. Deze personen ontvingen specifieke instructies voor het geval dat ze over voorkennis beschikken.

(*) BNP Paribas Fortis nv staat als kredietinstelling naar Belgisch recht onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA). BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A en treedt op als tussenpersoon van AG Insurance NV.

Informatie over de gegeven aanbevelingen

BNP Paribas en/of bedrijven die tot de groep behoren geeft emittenten geen toelating om aanbevelingen voor de publicatie ervan te zien of verifiëren, behalve inzake financiële gegevens (feiten en cijfers).

De vermelde aandelenaanbevelingen en koersdoelen zijn afkomstig van BNP Paribas Wealth Management. Er is geen vaste frequentie in de update van de aandelenaanbevelingen. Wijzigingen in de aanbevelingen en koersdoelen over de voorbije 12 maanden zijn consulteerbaar op de hieronder vermelde disclosure website https://wealthmanagement.bnpparibas/en/conflict-of-interest.html.

De in de artikels vermelde koersdoelen hebben steeds betrekking op een beleggingshorizon van 12 maanden. Tenzij anders vermeld , hebben de aandelenkoersen steeds betrekking op de slotkoers van de laatste beursdag.

Op de disclosure website http://disclosures.bnpparibasfortis.com vindt u nadere toelichting over:

 • vindplaats van nadere info over de waardering, methoden en onderliggende assumpties, of, desgevallend, van de beschermde modellen;
 • uitleg van de betekenis van de aanbeveling, zoals “kopen”, “verkopen”, “afbouwen” of “houden”, van de duur van de belegging, en een passende risicowaarschuwing, met inbegrip van een gevoeligheidsanalyse van de assumpties;
 • verwijzing naar de geplande frequentie van de updates van de aanbeveling;
 • ingeval van een gewijzigde aanbeveling binnen de twaalf maanden, een indicatie van de wijziging en de datum van de vorige aanbeveling;
 • lijst van alle aanbevelingen tijdens de voorafgaande twaalf maanden, met voor elke aanbeveling: de datum van de verspreiding, de identiteit van de uitbrenger van de aanbeveling, de richtkoers en de marktprijs op het moment van de verspreiding, de richting van de aanbeveling en de geldigheidsduur van de richtkoers of de aanbeveling;
 • indien toepasselijk, openbaarmaking per kwartaal van het aandeel van alle aanbevelingen die “kopen”, “verkopen”, “afbouwen” en “houden” luiden tijdens de voorafgaande twaalf maanden en het aandeel van de met elk van die categorieën overeenstemmende emittenten waarvoor tijdens de voorafgaande twaalf maanden belangrijke diensten van beleggingsondernemingen werden verricht.
 • Belangenconflicten

  Belangenconflicten kunnen bestaan in hoofde van BNP Paribas Fortis nv en de met haar verbonden vennootschappen op datum van het opstellen van dit document. In dit verband werden bijzondere gedragsregels en interne procedures uitgewerkt. Deze gedragscodes en de bekendmakingen in verband met mogelijke belangenconflicten in hoofde van BNP Paribas Fortis nv en de met haar verbonden vennootschappen zijn beschikbaar op http://disclosures.bnpparibasfortis.com en, wat de BNP Paribas Group betreft, op https://wealthmanagement.bnpparibas/en/conflict-of-interest.html. U kan deze informatie eveneens bekomen via uw contactpersoon.

  Op de disclosure website http://disclosures.bnpparibasfortis.com vindt u nadere toelichting over:

  • openbaarmaking van alle relaties en omstandigheden die de objectiviteit van de aanbeveling in het gedrang brengen, waaronder belangen of belangenverstrengeling, van alle personen betrokken bij het uitbrengen van de aanbeveling, van alle nauw gelieerde personen en van alle personen die toegang hebben tot de aanbeveling voordat die gerealiseerd is;
  • desgevallend, een verklaring van een netto long- of shortpositie van meer dan 0,5%;
  • desgevallend, een verklaring dat de emittent een deelneming van meer dan 5% aanhoudt;
  • desgevallend, een verklaring dat de uitbrenger van de aanbeveling i) een markt maker of liquiditeitsverschaffer is in het financiële instrument waarover een aanbeveling wordt uitgebracht;
   ii) tijdens de voorafgaande twaalf maanden (co-)lead manager is geweest bij een openbare aanbieding van de emittent;
   iii) partij is bij een overeenkomst met de emittent m.b.t. het verstrekken van diensten van beleggingsondernemingen;
   iv) partij is bij een overeenkomst met de emittent m.b.t. het uitbrengen van de aanbeveling;
  • indien toepasselijk, a) een beschrijving van de interne organisatorische en administratieve regelingen en van alle informatiebarrières die zijn opgezet om belangenverstrengeling te voorkomen; b) een verklaring, als de vergoeding van de personen betrokken bij het uitbrengen van de aanbeveling rechtstreeks gekoppeld is aan transacties bij diensten van beleggingsondernemingen of aan andere soorten transacties die zij verrichten of aan tradingvergoedingen die zij ontvangen; c) informatie over de prijs en aankoopdatum van aandelen door personen betrokken bij het uitbrengen van de aanbeveling in kwestie.

  Certificering van de analist

  De personen die vermeld staan als auteurs van de teksten waar individuele aandelen worden besproken, bevestigen dat:

  • 1. alle opinies die vermeld zijn in deze teksten een nauwkeurige weergave vormen van de persoonlijke opinie van de auteurs over het onderwerp financiële instrumenten en emittenten; en
  • 2. geen enkel deel van hun bezoldiging rechtstreeks of onrechtstreeks verband hield, houdt of zal houden met de specifieke aanbevelingen of opinies die in deze teksten worden gegeven.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven